วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559


                                                      ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าเว็บไซต์สู่คลังความรู้
                                                                วิชาภาษาไทย ท ๒๒๑๐๒
                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา